background_header

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNYPODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ


Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami, ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:


DZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE§1 Forma prawna i organizacyjna podmiotu.


 1. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) art. 4 ust. 1 pkt. 1 i przepisów wydanych na jej podstawie.
 2. Firmą podmiotu leczniczego jest: Rehabilitacja Medyczna „Praktika” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Siedzibą Rehabilitacji Medycznej „Praktika” jest miasto Rzeszów 35-055, ul. Fryderyka Szopena 25 lok. 1L.
 4. Rehabilitacja Medyczna Praktika jako podmiot leczniczy została wpisana do rejestru podmiotów leczniczych, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod numerem księgi rejestrowej 000000160628.

§2 Cel działania podmiotu


 1. Celem podmiotu leczniczego Rehabilitacji Medycznej „Praktika” jest:
  1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  2. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  3. diagnostyka i poradnictwo w domu pacjenta w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  4. realizowanie świadczeń zdrowotnych on-line w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  5. udzielanie instruktażu i konsultacji rodzicom dzieci niepełnosprawnych;
  6. udzielanie instruktażu i konsultacji opiekunom osób niepełnosprawnych;
  7. udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych pacjentom w zakresie rehabilitacji leczniczej;
  8. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  9. działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
  10. prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego;
  11. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
  12. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia
  13. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz stowarzyszeniami i fundacjami.
 2. Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych odbywa się w pomieszczeniach i za pomocą składników majątkowych zakładu leczniczego Rehabilitacji Medycznej „Praktika”, a na życzenie pacjenta oraz w sytuacjach uzasadnionych medycznie - w domu pacjenta lub innym wskazanym przez niego miejscu spełniającym warunki umożliwiające udzielenie świadczenia.

DZIAŁ IISTRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRAWNA§3 Podstawa prawna działania


 1. Rehabilitacji Medycznej „Praktika” jest zakładem leczniczym działającym, w niezbędnym zakresie, na podstawie:
  1. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2018 r. z (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) późniejszymi zmianami,
  2. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku, (Dz.U.2016.186) z późniejszymi zmianami;
  3. ustawie o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1994), z późniejszymi zmianami
  4. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku (Dz.U.2015.464), z późniejszymi zmianami;
  5. wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego;
  6. niniejszego regulaminu;
  7. umowy spółki;
  8. innych obowiązujących przepisów dotyczących podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
  9. innych obowiązujących przepisów dotyczących podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

§4 Struktura organizacyjna


 1. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” może używać nazwy Praktika.
 2. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” pod względem organizacyjnym podzielona jest na jednostki i komórki organizacyjne, poszczególne stanowiska medyczne i administracyjne, samodzielne stanowiska pracy.
 3. W skład jednostki organizacyjnej Rehabilitacji Medycznej „Praktika” jako zakładu leczniczego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Komórka organizacyjna 001: Pracownia Fizjoterapii, ul. Fryderyka Szopena 25A lok. 1L, 35-055 Rzeszów
  2. Komórka organizacyjna 002: Zespół Rehabilitacji domowej, ul. Fryderyka Szopena 25A lok. 1L, 35-055 Rzeszów
 4. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” jest samodzielnym podmiotem pod kątem organizacyjnym i finansowym.
 5. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” samodzielnie decyduje o zatrudnieniu pracowników, którzy będą świadczyć pracę w zakładzie leczniczym, po wcześniejszym sprawdzeniu ich kwalifikacji i zdolności do pracy.
 6. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym dokumentację finansowo-księgową, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Obsługę finansowo-księgową prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe.
 8. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” używa pieczęci:

§5 Zakres usług


 1. W zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej Rehabilitacja Medyczna „Praktika” zapewnia pacjentowi:
  1. świadczenia zdrowotne w zakresie wynikającym z prowadzonej działalności zgodnie z wpisem do KRS: 0000988536 i wpisane do księgi rejestrowej: 000000160628.
  2. pomieszczenia do wykonania procedury odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności pacjenta.
 2. Z usług Rehabilitacji Medycznej „Praktika” mogą korzystać osoby pełnoletnie lub pozostające pod opieką opiekuna prawnego, a także przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz na ich rzecz.
 3. Osoby niepełnoletnie oraz niepełnosprawne umysłowo lub ubezwłasnowolnione w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego muszą przebywać pod opieką dorosłych opiekunów lub z innej osoby dorosłej posiadającej pisemne upoważnienie opiekuna.

DZIAŁ IIIOrganizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego§6 Realizacja działań


 1. Do zadań jednostek organizacyjnych tj. Rehabilitacji Medycznej „Praktika” w szczególności należy:
  1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w tym rehabilitacji ambulatoryjnej w wykonywanym zakresie;
  2. prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania działalności podstawowej,
  3. sprawowanie opieki nad pacjentami w czasie wykonywania zabiegu,
  4. udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  5. organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb i możliwości,
  6. stałe usprawnianie pracy podmiotu leczniczego mające na celu poprawę̨ jakości i dostępności świadczeń,
  7. prowadzenie działalności profilaktycznej i propagowanie zachowań prozdrowotnych,
  8. zapewnienie Pacjentom korzystania z uprawnień zawartych w obowiązujących przepisach
 2. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” świadczy usługi w zależności od istniejącego zapotrzebowania w nałożonych ramach czasowych tj. przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 19:00.
 3. Dzienny czas pracy jednostek organizacyjnych ustala Prezes Zarządu Rehabilitacji Medycznej „Praktika” sp. z o.o.
 4. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy i osoby współpracujące z Rehabilitacją Medyczną „Praktika” lub bezpośrednio z jej jednostkami organizacyjnymi mogą wykonywać powierzone im obowiązki również w dni wolne od pracy jeżeli nie narusza to przepisów organizacyjnych lub innych obowiązujących przepisów prawa.
 5. Rejestracja przyjmuje zgłoszenia pacjentów w godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 19:00, co najmniej w jednej jednostce organizacyjnej lub pod numerami telefonu: 17 307 06 77 oraz za pośrednictwem strony internetowej: www.praktika-rehabilitacja.pl a także poprzez kontakt mailowy: rejestracja@praktika-rehabilitacja.pl
 6. Informacje o aktualnych terminach działania poszczególnych jednostek są umieszczane w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów na terenie Rehabilitacji Medycznej „Praktika” oraz pod numerami telefonów: 17 307 06 77

§7 Reprezentacja i sposób zarządzania podmiotem.


 1. Członkowie Zarządu Rehabilitacji Medycznej „Praktika” sp. z o.o. są upoważnieni do reprezentacji łącznej w stosunkach zewnętrznych, a także ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym zgodnie z aktualnym odpisem KRS.
 2. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” jako zakładem leczniczym, kieruje zarząd Rehabilitacji Medycznej „Praktika” sp. z o.o.
 3. Do szczegółowych kompetencji kierownika Rehabilitacji Medycznej „Praktika” należą:
  1. ustalanie we współpracy z zarządem zakresu i wysokości opłat za oferowane świadczenia;
  2. prawidłowe realizowanie polityki finansowej Rehabilitacji Medycznej „Praktika”, zgodnie z umową spółki i obowiązującymi przepisami prawa;
  3. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Rehabilitacji Medycznej „Praktika”;
  4. tworzenie i zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników i współpracowników;
  5. nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych;
  6. nadzór nad dokumentacją medyczną;
  7. dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach;
  8. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;tanie zdrowia i niezbędnych
  9. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  10. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów sprzętu i materiałów;
  11. przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej.
 4. Kierownik Rehabilitacji Medycznej „Praktika” jest również kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zakładzie leczniczym i wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do tych pracowników.
 5. Kierownik dysponuje środkami finansowymi wydatkowanymi na potrzeby zakładu leczniczego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

DZIAŁ IVZasady udzielania świadczeń zdrowotnych i sposób zarządzania jednostkami organizacyjnymi.§8 Sposób udzielania świadczeń


 1. Świadczenia udzielane są wyłącznie przez pracowników i współpracowników, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone aktualnymi dyplomami, certyfikatami lub będących pod ścisłym kierownictwem takich osób i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Świadczenia udzielane w jednostkach organizacyjnych Rehabilitacji Medycznej „Praktika” mogą być udzielane również przez lekarzy działających w ramach prywatnej praktyki lekarskiej w ramach posiadanych specjalizacji.
 3. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się osobiście lub telefonicznie, także za pośrednictwem rejestracji internetowej za pomocą adresu e-mail rejestracja@praktika-rehabilitacja.pl lub strony www.praktika-rehabilitacja.pl w celu umówienia wizyty u lekarza specjalisty.
 4. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Brak takiej zgody wyłącza możliwość udzielenia świadczenia zdrowotnego, a osoba udzielająca świadczenia ma prawo odmówienia jego realizacji.
 5. Po zarejestrowaniu się do lekarza lub innego specjalisty pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się w rejestracji do przyjęcia we wskazanym gabinecie.
 6. Osoba korzystająca z usług a będąca niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Gabinetu z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą przez niego upoważnioną. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w konsultacjach wraz z dziećmi. Z uwagi na dobro procesu wykonywania zabiegu szkolenie lub spotkanie z rodzicem może zostać zaproponowane w innym terminie.
 7. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z harmonogramem pracy.
 8. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia lub terapii.
 9. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu jednostek organizacyjnych Rehabilitacji Medycznej „Praktika”.
 10. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie.
 11. Na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 21 dni.

§9


 1. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, rehabilitacji, pielęgnacji i leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Świadczenia udzielane w jednostkach organizacyjnych Rehabilitacji Medycznej „Praktika” mogą być udzielane również przez lekarzy działających w ramach prywatnej praktyki lekarskiej w ramach posiadanych specjalizacji.
 3. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” jako podmiot leczniczy w swojej działalności może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy, w szczególności z lekarzami, fizjoterapeutami, stomatologami i innymi przedstawicielami zawodów medycznych.
 4. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego, a fizjoterapeuta może dodatkowo wydać zalecenie konieczności uzyskania skierowania lub odbycia specjalistycznej wizyty lekarskiej.

§10Prawa i obowiązki pacjenta


 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności:
  1. stosować się do ustalonych w podmiocie zasad kolejności wchodzenia do gabinetu na zawołanie osoby wykonującej świadczenie lub nadzorującej;
  2. stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów i osób zatrudnionych w placówce zarówno w zakresie procesu rehabilitacji, diagnostyczno-leczniczym, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa innych pacjentów i sprawności działania placówki;
  3. przebywać w określonym czasie w wyznaczonych pomieszczeniach;
  4. udzielać w trakcie wywiadu fizjoterapeutycznego i lekarskiego pełnych i prawdziwych informacji o swoim stanie zdrowia lub o stanie zdrowia osoby będącej pod opieką;
  5. nie zostawiać cennych przedmiotów w poczekalniach lub innych miejscach publicznych, za które to przedmioty Rehabilitacja Medyczna „Praktika” w razie utraty lub uszkodzenia odpowiedzialności nie ponosi;
  6. pokrywać koszty świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych lub nieudzielanych pro-bono;
  7. nie wnosić na teren podmiotu przedmiotów niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla innych osób (w tym zwierząt, oprócz psów przewodników oraz towarzyszy terapeutycznych);
  8. informować pracowników podmiotu o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach;
  9. przestrzegać zakazów w tym: palenia papierosów lub spożywania alkoholu, pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie pobierania świadczeń oraz innych zakazów okresowych i uzasadnionych okolicznościami np. zakazu wchodzenia na teren podmiotu bez maseczki ochronnej (jeżeli obowiązuje).
  10. powstrzymywanie się przed prowadzeniem rozmów telefonicznych lub słuchania utworów audio-wideo bez używania zestawu słuchawek, jeżeli mogłoby to przeszkadzać innym pacjentom lub fizjoterapeutom;
  11. powstrzymania się przed żądaniem od personelu podmiotu świadczenia usług niezwiązanych z udzielanymi przez Rehabilitację Medyczną „Praktika” świadczeniami.

§11Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej wysokość oraz opłat za udostępnieniedokumentacji medycznej


 1. Rehabilitacja Medyczna „Praktika” prowadzi dokumentację medyczną pacjenta w formie elektronicznej w skład której wchodzą:
  1. wstępny formularz wywiadu medycznego;
  2. karta leczenia pacjenta lub karta wykonanego zabiegu rehabilitacyjnego;
  3. wyniki badań pacjenta, w szczególności: ……………………. (jeżeli zlecono);
  4. zgoda na wykonanie świadczenia oraz potwierdzenie udzielenia informacji o przeciwskazaniach, możliwych następstwach i powikłaniach, ryzyku oraz sposobie wykonania i metodzie zabiegu;
  5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  6. inne dokumenty jeżeli jest to uzasadnione medycznie lub jest niezbędne do skutecznego udzielania świadczenia,
 2. Dokumentacja medyczna pacjentów podmiotu leczniczego udostępniana jest na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa w tym w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniania uprawnionym osobom oraz organom:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
  2. poprzez sporządzanie kserokopii dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 4. Udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej wydruków może, ale nie musi, podlegać opłacie w wysokości określonej w cenniku.
 5. W razie śmierci pacjenta, podmiot leczniczy udostępnia dokumentację osobie upoważnionej przez pacjenta za życia, osobie która w chwili zgonu pacjenta była jej przedstawicielem ustawowym lub na wyraźnie żądanie sądu lub prokuratury.
 6. Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.

§12Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego


 1. Korzystanie z usług Rehabilitacji Medycznej „Praktika” realizowanych w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych, jest dobrowolne i odpłatne o ile nie podlega finansowaniu ze środków publicznych w ramach aktualnego kontraktu z NFZ i na podstawie posiadanego skierowania.
 2. Pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zdrowotnego ma prawo poznać jego cenę.
 3. Osoba korzystająca z usług może z nich zrezygnować. We wskazanych przypadkach obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy na świadczenie usług.
 4. Udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej wydruków może, ale nie musi, podlegać opłacie w wysokości określonej w cenniku. Opłaty nie pobiera się w przypadku jej udostępniania pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w sposób opisany w art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Rehabilitacja Medyczna Praktika może świadczyć usługi nieodpłatnie różnym podmiotom po wcześniejszym podpisaniu porozumienia z ich organem prowadzącym.
 6. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym.
 7. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 8. Zapłata za wykonane odpłatnie świadczenia zdrowotnego jest dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem (paragon fiskalny), za pomocą terminala płatniczego w rejestracji lub przelewem na wskazane konto.
 9. Na życzenie pacjenta, każdorazowo lub za dany okres, za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego wystawiana jest faktura VAT.

§13 Postanowienia końcowe


 1. Regulamin organizacyjny ustala kierownik zakładu leczniczego w porozumieniu i za zgodą członków zarządu podmiotu leczniczego.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy prawa.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go w formie papierowej, na wniosek pacjenta, przez pracownika rejestracji.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich pracowników i współpracowników Rehabilitacji Medycznej Praktika.
 5. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 10.05.2023 r.


Załączniki do regulaminu organizacyjnego (dostępne w siedzibie Gabinetu):

Załącznik nr 1 – Zgoda na badania i przetwarzanie danych

Załącznik nr 2 – Harmonogram pracy

Załącznik nr 3 – Zeszyt skarg i wniosków

Załącznik nr 4 – Cennik